Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.nawias.com.pl jest
  prowadzony przez Wydawnictwo Nawias Karol Basa Piotr Sitek spółka jawna, z siedzibą w: Zawodzie,
  ul. Długa 100, 42-262 Poczesna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS 0000849365, posiadającą
  numer identyfikacji podatkowej NIP: 5732919917, numer Regon: 386508742, e-mail: kontakt@nawias.com.pl,
  strona internetowa: www.nawias.com.pl tel.: 510 001 351, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
  Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000849365 (dalej „Administrator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności
  zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów
  znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów
  oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Kontakt ze sklepem

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1) adres pocztowy: Zawodzie, ul. Długa 100, 42-262 Poczesna
  2) adres poczty elektronicznej: kontakt@nawias.com.pl
  3) numer telefonu: 510 001 351
  4) numer rachunku bankowego: 54 1050 1142 1000 0090 3224 8131
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00 – 16.00.

§ 3 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie
  rozumieć:

Sprzedawca - Wydawnictwo Nawias Karol Basa Piotr Sitek spółka jawna, adres: Zawodzie,
ul. Długa 100, 42-262 Poczesna NIP: 5732919917, REGON: 386508742, e-mail: kontakt@nawias.com.pl,
strona internetowa: www.nawias.com.pl tel.: 510 001 351, dla której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000849365.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę
18 roku życia, posiada ona zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną
zdolność do czynności prawnych. Jest to także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która
korzysta ze sklepu internetowego, a zwłaszcza która na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje
zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz przekaże zamówiony towar
przewoźnikowi i dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany
przez Klienta w Formularzu zamówienia.

§ 4 Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia
  i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem:
  www.nawias.com.pl.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
  Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu
  Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania
  Konta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek, opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie
  przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie
  jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

§ 5 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu Internetowego,
  przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, poprzez wypełnienie
  Formularza zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się
  i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym
  dokumentem i zaakceptowanie go Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed
  finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku
  procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za
  pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Towar zamówiony w sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Polski.
 4. Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje dane zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu
  zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz
  koszty dostarczenia towaru w ciągu 72 godzin od momentu zawarcia umowy
  sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie zamówienie jest anulowane.

§ 6 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu internetowego wyrażone są
  w PLN (waluta) i są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym
  podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia,
  w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 7 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego, w przypadku
  gdy towar będzie dostarczony na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi
  3-5 dni roboczych, licząc od dnia:
  1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze
  zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta
  wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą
  kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez
  Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący
  płatności.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r.
  poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od
  tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub
  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie
  przez Klienta, przed upływem wskazanego terminu, pisma pocztą na adres:
  Zawodzie, ul. Długa 100, 42-262 Poczesna lub poprzez przesłanie tego oświadczenia
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nawias.com.pl.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej
  wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy
  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument
  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli
  Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres Zawodzie, ul. Długa 100,
  42-262 Poczesna.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci
  Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów,
  jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
  zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do
  chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania
  towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 10. Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019
  r. poz. 134) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule.

§ 9 Reklamacja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i
  prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach
  określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
  Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu
  cywilnego.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
  lub drogę elektroniczną ma adres reklamacje@nawias.com.pl.
  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia,
  datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie
  poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
  do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl

 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania
  indywidualnego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy
  prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres
  strony internetowej:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
  transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych
  instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
  http://www.konsument.gov.pl

 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
  pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem:
  1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem
  przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
  przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy
  wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej umowy sprzedaży.

 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w
  zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują
  właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych
  wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz
  z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują, dostępny jest na
  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl

 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy
  do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu
  rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie
  pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów
  zawieranych z konsumentami.

 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
  konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
  sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
  2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie
  i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami
  i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
  sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
  w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze
  elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny –
  obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep internetowy www.nawias.com.pl.
  wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  z Konsumentami.

§ 11 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest
  Wydawnictwo Nawias Karol Basa Piotr Sitek spółka jawna, adres: Zawodzie, ul. Długa 100,
  42-262 Poczesna NIP: 5732919917, REGON: 386508742, e-mail: kontakt@nawias.com.pl,
  strona internetowa: www.nawias.com.pl tel.: 510 001 351, dla której akta rejestrowe prowadzi
  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000849365.

 2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, z tym
  jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia
  rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

 3. Sklep www.nawias.com.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1) prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie
  danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową
  zawarcia tejże umowy;
  2) do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu w przypadku udzielenia
  stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
  z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS), zgodnie z Ustawą z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych
  przypadkach konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży.

 5. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu, której dane osobowe przetwarza Sklep
  www.nawias.com.pl, ma prawo do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania),
  przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem
  przez Sklep danych przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie
  wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody
  lub maksymalnie do 2 lat.

 7. Sklep www.nawias.com.pl nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności
  i Plików Cookies w zakładce Polityka prywatności pod adresem http://www.nawias.com.pl/webpage/
  pl/polityka-prywatnosci.html
  sklepu internetowego.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
  postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
  najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu
  Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany
  do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte
  i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie
  z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia
  przez Klienta.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje
  z prowadzenia konta w sklepie internetowym www.nawias.com.pl poprzez jednoznaczne
  oświadczenie woli skierowane na adres kontakt@nawias.com.pl, przed datą wejścia w życie
  zmienionego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
  Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także
  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 r. i obowiązuje do umów
  zawartych od tego dnia.